27 જુલાઈ, 2018

માસિક પાઠ આયોજન ધોરણ 5

'' મિશન વિદ્યા '' અંતર્ગત માન. શ્રી ડી.ડી.ઓ. સાહેબ નો પરિપત્ર


શિક્ષકો ,વિદ્યાસહાયકો ની સેવાપોથી અદ્યતન કરવા બાબત નો પરિપત્ર


પ્રાર્થના , ધૂન , બાળગીત , ઉખાણાં , નિબંધ

મિશન વિદ્યા અંતર્ગત શનિવાર ના સમય બાબત

26 જુલાઈ, 2018

શિષ્યવૃતિ દરખાસ્ત માટે ઉપયોગી જ્ઞાતિઓ ની યાદી

  • SEBC LIST
  • SEBC ATI PACHAT LIST
      Download Click Here 
  •  SC LIST
      Download Click Here
  • SC ATI PACHAT LIST
       Download Click Here
  • ST LIST
     Download Click Here
  • ST ATI PACHAT LIST
     Download Click Here
  • MINORITY LIST
    Download Click Here
  • VICHARATI VIMUKTI LIST
    Download Click Here
 

પ્રજ્ઞા વર્ગ માટે જરૂરી ઘોડા મેળવવા બાબત


સ્વચ્છતા કીટ યુટીલાઈઝેશન

સ્વચ્છતા કીટ ગ્રાન્ટ 2018ઘર બેઠા ઇનકમટેક્સ રીટર્ન ઓનલાઇન ભરોઇનકમ ટેક્સ રીટર્ન ફાઈલ કરવાની છેલ્લી તારીખ 31/08/2018