પ્રજ્ઞા વર્ગ મટીરીયલ્સ

પ્રજ્ઞા વર્ગ મટીરીયલ્સ

* પ્રજ્ઞા વર્ગ માટે બેસ્ટ એક્ટીવીટી (PDF ) Download Click Here

* પ્રજ્ઞા અભિગમ જરૂરી ટી.એલ.એમ.ની યાદી :- પર્યાવરણ  Download Click Here

* પ્રજ્ઞા અભિગમ જરૂરી ટી.એલ.એમ.ની યાદી :- ગુજરાતી Download Click Here

* પ્રજ્ઞા અભિગમ જરૂરી ટી.એલ.એમ.ની યાદી :- ગણિત  Download Click Here

* પ્રજ્ઞા ટી.એલ.એમ.માર્ગદર્શન  મોડ્યુલ :- Download Click Here

* પરિણામ ફાઈલ :- Download Click Here

* પ્રગતિ કાર્ડ :- Download Click Here

* માસિક પત્રક :- Download Click Here

* વાર્ષિક પરિણામ :- Download Click Here

* વિષય વસ્તુ સપ્તરંગી પ્રવૃતિઓ :- Download Click Here

* હાજરી પત્રક :- Download Click Here

* વિદ્યાર્થી પ્રોફાઈલ 1 :- Download Click Here

* વિદ્યાર્થી પ્રોફાઈલ 2 :- Download Click Here

* પ્રજ્ઞા પ્રોફાઈલ નમુનો :- Download Click Here

* શાળાનો માસિક પ્રગતી અહેવાલ :- Download Click Here

* છાબડી :- ગુજરાતી Download Click Here

* છાબડી :- ગણિત Download Click Here

*છાબડી :- પર્યાવરણ Download Click Here

* ડબલ ડેકર બસ

* ઘોડો 

* ટેંક