13 માર્ચ, 2016

ગુજરાતના જિલ્લાઓમાં એક વર્ષમાં 19000 સરકારી કર્મચારી ઘટી ગયા